DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Sausio 28 d. įvyko pirmasis projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) bei inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ Valdymo grupės posėdis. Jame dalyvavo Valdybos grupės nariai: Švietimo ir mokslo ministro patarėjas Albertas Lakštauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė (pirmininkė), Švietimo informacinių technologijų centro direktorius Vaino Brazdeikis, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė Irma Čižienė, Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Pranas Gudynas.
Posėdyje patvirtinti Valdymo grupės nuostatai bei projekto Tarpinė ataskaita.


Sparti informacinių komunikacinių technologijų plėtra kartu su naujomis galimybėmis atveria kelius ir iki šiol nepatirtoms grėsmėms, tokioms kaip priklausomybė nuo kompiuterio, kai kurie sveikatos sutrikimai, žalingas informacijos poveikis.

Suprasdami elektroninėje erdvėje kylančių problemų svarbą, jau kelerius metus projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ dalyviai ir darbuotojai dalyvauja programos „Saugesnis internetas“ renginiuose, kuriuos Europos Komisijos Informacinės visuomenės direktoratas vykdo nuo 1999 metų. Šiais metais nagrinėjamos aktualios patyčių kibernetinėje erdvėje ir vaikų seksualinio išnaudojimo problemos.


Projekto veiklos Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo veiklos vadovė Regina Sabaliauskienė ir šios veiklos ekspertė-metodininkė Regina Rimkienė spalio 13–17 dienomis dalyvavo tarptautinės Step by Step asociacijos konferencijoje „Seeds of Change. Effective Investments in Early Childhood for Enduring Social Progress“, kurioje 54 valstybių atstovai aptarė kokybiškų švietimo paslaugų užtikrinimo bei kitas problemas.


Rugsėjo 30 – spalio 2 dienomis projekto veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose vadovė Rima Bačkienė, esanti UNESCO Tarptautinio švietimo biuro Šiaurės šalių švietimo bendruomenės specialistų tinklo (IBE Nordic Community of Practice Network) koordinatore Lietuvoje, dalyvavo Helsinkyje vykusiame Šiaurės-Baltijos regiono šalių mokymo programų plėtotės tinklo (toliau – Tinklo) koordinatorių-ekspertų susitikime ir Šiaurės šalių Bendrųjų mokymo programų seminare, kuriame ji skaitė pranešimą apie ugdymo turinio modernizavimą ir inovacijų diegimą Lietuvoje.


Nuo rugsėjo 1 d. pasikeitė projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ vykdytojas. Juo tapo naujas juridinis asmuo – Ugdymo plėtotės centras, į kurį sujungimo būdu buvo reorganizuotos trys įstaigos – Švietimo plėtotės centras, Mokytojų kompetencijos centras ir Pedagogų profesinės raidos centras. Naujoji įstaiga perėmė visas reorganizuojamų įstaigų teises, pareigas bei turtą.