DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Įvyko pasirengimo praktikai seminaras būsimiesiems švietimo konsultantams specialiajam ugdymui

2011-02-21

2011 metų vasario mėn. 14-15 dienomis vyko projekto veiklos 1.1.1. Švietimo konsultantų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas švietimo konsultantų specialiajam ugdymui rengimo seminaras. Seminare dalyvavo 28 specialiojo ugdymo pedagogai.

Šio seminaro tikslas – padėti būsimiesiems švietimo konsultantams pasirengti praktikai. Atlikdamas švietimo konsultanto praktiką, kiekvienas pedagogas turės 2011 metų kovo – gegužės mėn. pravesti po du vienos dienos seminarus savo regione.

Pasirengimo praktikai seminaro metu dalyviai numatė būsimų praktikos seminarų temas, aptarė seminarų tikslus ir uždavinius, sudarė darbotvarkes, diskutavo dėl seminarų turinio, drauge su projekto darbuotojomis Regina Rimkiene, Asta Rudienė, Egle Vaivadiene aptarė, kaip tikslingai viešinti informaciją apie projektą ir jo rezultatus, kaip pasinaudoti projekto užsakymu atliktais tyrimais. Būsimieji konsultantai noriai dalijosi mintimis apie tai, kokias inovacijas pamokoje skatinančias idėjas ir priemones tikslinga pristatyti seminarų dalyviams, kaip organizuoti dalyvių veiklas seminaro metu, taikant inovatyvius mokymo(si) metodus.

Numatyta, kad kiekviename specialiojo ugdymo pedagogo, pretendento į švietimo konsultantus, seminare turėtų dalyvauti po 20 dalyvių. Iš viso būsimųjų švietimo konsultantų specialiajam ugdymui seminaruose dalyvaus apie 600 pedagogų. Projekto darbuotojai atliks konsultantų praktikos seminarų kokybės stebėseną, praktikos įvertinimą ir pateiks išvadas.