DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Baigėsi specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklas Vilniaus ir Kauno regionų specialiesiems pedagogams

2011-03-03

Šių metų vasario–kovo mėnesiais dvi grupės po 30 specialiųjų pedagogų iš Vilniaus ir Kauno regionų baigė mokymus pagal programą „Specialiojo ugdymo modernizavimas pradinėse klasėse taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“. Programa skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su pradinių klasių mokiniais. Programos tikslas – tobulinti specialiųjų pedagogų profesines ir bendrąsias kompetencijas, padedančias užtikrinti kokybišką specialiųjų poreikių mokinių ugdymą pradinėse klasėse. Programos trukmė – 80 akademinių valandų. 48 val. specialieji pedagogai mokėsi seminaruose, likusias valandas išnaudojo namų darbams.

Seminarų metu specialieji pedagogai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie: šiuolaikines specialiojo ugdymo tendencijas Europoje, specialiųjų poreikių mokinių ugdymo inkliuzinėje aplinkoje galimybes; pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymą specialiųjų poreikių mokinių ugdymui; IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybes atsižvelgiant į specialiųjų poreikių turinčių mokinių raidos ir psichologinius ypatumus; specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą, taikant IKT ir inovatyvius ugdymo metodus; ugdymo proceso planavimą taikant IKT (kompiuterines programas); specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą taikant IKT; bendradarbiavimo su pedagogais ir mokinių tėvais galimybes pasitelkiant IKT. Praktinių užsiėmimų metu pedagogai atliko įvairias užduotis, mokėsi dirbti virtualioje aplinkoje, naudotis mokomosiomis kompiuterinėmis programomis, kurti mokymo objektus, naudoti IKT priemones testų, viktorinų kūrimui, mokinių vertinimui.

Dalyviai seminarus įvertino pakankamai aukštais balais. Daug pagyrimų ir padėkų sulaukė seminarų lektorės Neringa Juščiuvienė, Vida Makutienė, Violeta Šaknienė ir Loreta Martišiūtė.
Tikimės, kad specialieji pedagogai, dalyvavę šiuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose gebės taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus specialiųjų poreikių pradinių klasių mokinių ugdyme.